top of page

Toimintaterapia

porraskävely1200 (1).jpg

Toimintaterapeutin tutkinnon suorittaneet saavat Valviralta oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimintaterapeutin nimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut, laillistettu toimintaterapeutti.

Linkki toimintaterapeuttiliiton sivulle: www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Toimintaterapian maksajana voi olla sosiaali- ja terveyspiiri, Kela, vakuutusyhtiö tai vanhemmat tai asiakas itse. Toimintaterapiaan tullaan yleisimmin Kelan lähetteellä, jolloin Kela kustantaa toimintaterapian. Sosiaali- ja terveyspiiri myöntää terapiaan maksusitoumuksen, jolla toimintaterapia kustannetaan. Terapiaan voi tulla myös itse maksaen. Vakuutusyhtiöt korvaavat toimintaterapiaa silloin, kun toimintakyvyn rajoite on aiheutunut esimerkiksi työ- tai liikennetapaturmasta. Vakuutusyhtiö myöntää maksusitoumuksen toimintaterapiaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tehdyn kuntoutussuunnitelman perusteella.

Lue lisää Kelan kuntoutuksesta: www.kela.fi/mita-kuntoutus-on

 

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka pohjautuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Toimintaterapian yleisenä tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta ja hyvinvointia omassa arjessaan. Ennen terapian aloittamista hoitovastuussa olevassa paikassa tehdään toimintaterapia-arviointi, jotta lapsen tai nuoren terapialle saadaan yksilölliset ja mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden laatimiseen osallistuvat terapeutin kanssa vanhemmat sekä lapsi tai nuori. Terapian kesto vaihtelee tavoitteiden mukaan, joskus terapeutti voi olla tukemassa asiakkaan kasvua ja kehitystä useamman vuoden ajan, joskus muutaman kerran konsultaatio voi olla riittävää.

Toimintaterapia sopii sellaisille lapsille ja nuorille, joilla on kehityksellisesti tai sairauden tai vamman seurauksena haasteita iänmukaisiin toimintoihin osallistumisessa.


Toimintaterapiatilanteet luodaan yksilöllisesti lapsen kehitystarpeita vastaaviksi siten, että ne antavat lapselle mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan ja omiin valintoihin. Tarkoituksena on antaa lapselle kasvua ja kehitystä edistäviä kokemuksia. Terapiatilanteissa koettu ilo ja onnistumisen kokemukset lisäävät motivaatiota harjoitteluun ja uusien asioiden oppimiseen.

 

Lasten ja nuorten toimintaterapian tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi:

  • motorisiin taitoihin ja aistitiedon käsittelyyn

  • tarkkaavaisuuden säätelyyn ja toiminnanohjaukseen

  • ohjeiden ja rajojen noudattamiseen

  • arkiympäristössä toimimiseen

  • leikkitaitojen ja vuorovaikutustaitojen vahvistumiseen

 

Toimintaterapiakuntoutus on lapselle leikkiä. Terapiavälineinä käytetään esimerkiksi pelejä, erilaisia keinuja, liukumäkeä, trampoliinia ja rakentelupalikoita. Leikin kautta terapiassa rakennetaan perusvalmiuksia esimerkiksi kirjoittamiselle ja matemaattisten taitojen hallinnalle. Lapsen vahvuuksien korostaminen, toimintaterapeutin antama palaute ja rohkaisu sekä kyvykkyyden tunnetta lisäävät toiminnalliset kokemukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja uskoa omaan kehitykseen.

Terapiajaksoon varataan aikaa keskusteluille vanhempien ja muiden lasta hoitavien kanssa. Näissä keskusteluissa käydään läpi muun muassa arjen sujuvuutta ja lapsen toimintakyvyn muutoksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vanhempien ja lasta hoitavien henkilöiden ymmärtävä ja kannustava tuki on ensiarvoisen tärkeää tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteena on, että lapsi saa vahvistusta taidoilleen ja pystyy siirtämään saavutettuja asioita jokapäiväisiin tilanteisiin. Korostamalla lapsen vahvuuksia pyritään huolehtimaan lapsen minäkuvan myönteisestä kehittymisestä.

 

Sensorisen integraation terapia

Toimintaterapia voidaan toteuttaa sensorisen integraation terapiana, mikäli arvioinnin perusteella se on tarkoituksenmukaista. Tällöin lapsen arviointi on toteutettu Sensorisen Integraation ja Praksian Testistöllä (SIPT). Tämän arvioinnin voi toteuttaa julkisen tai yksityisen puolen toimintaterapeutti, jolla on koulutus testimenetelmän käyttämiseen. Linkki SITY ry:n sivuilla olevaan listaan koulutuksen käyneistä terapeuteista www.sity.fi/sipt-terapeutit/

Tässä linkki kuvaukseen SIPT-testistöstä Silmukkeen sivuilla: SIPT-arviointi

Tässä linkki SITY ry:n sivulle missä kuvaus SI-terapiasta. www.sity.fi/si-terapiakoulutuksen-kayneet-terapeutit/

 

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Aikuisten toimintaterapiakuntoutus on suunnattu yli 18-vuotiaille esimerkiksi myöhemmässä elämänvaiheessa vammautuneille, ikääntyneille tai muilla tavoin toimintakykynsä alentuman kokeneille henkilöille. Asiakkaalla voi olla neurologinen sairaus kuten aivoverenkiertohäiriö, aivovamma, selkäydinvamma, Parkinsonin tauti, MS-tauti tai muu esimerkiksi tapaturmasta aiheutunut toimintakyvyn alenema.

Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan toimintakyvyn palautumista tai ylläpitämistä. Aikuisten toimintaterapiassa keskitytään usein jo opittujen, mutta sairastumisen myötä menetettyjen taitojen ja toimintojen harjoitteluun. Toimintaterapian tavoite asetetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toimintaterapiassa harjoitellaan tavoitteiden mukaisesti asiakkaalle haastavia toimintoja ja huomioidaan asiakkaan tarpeet. Terapia tapahtuu vastaanotto- tai kotikäynteinä ja tarvittaessa muualla asiakkaan toimintaympäristössä. Toimintaterapian tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan ja elinympäristössään.

Toimintaterapiakuntoutus voi sisältää esimerkiksi:

  • halvaantuneen tai vammautuneen yläraajan kuntoutusta

  • kognitiivisten toimintojen harjoittelua: muistia, hahmottamista tai toiminnanohjausta tukevia tehtäviä

  • omatoimisuuden tukemista arkiympäristössä: päivittäisten toimintojen harjoittelua

  • apuvälinetarpeen arvioimista

sonjakorhonen.png
minnasorsa.png
Hennahirvonen.png
Sonja Kirjavainen

 

Toimintaterapeutti (lapset)
Lappeenranta

Ajanvaraus:
p. 040 7156363
sonja.kirjavainen@silmuke.fi

Minna Sorsa

 

Toimintaterapeutti (lapset)
Lappeenranta, Kouvola

Ajanvaraus:
p. 045 7833 8370
minna.sorsa@silmuke.fi


Nettiajanvaraus

Henna Hirvonen

 

Toimintaterapeutti
(aikuiset, ikääntyneet)
Helsinki

Ajanvaraus:
p. 041 3148715
henna.hirvonen@silmuke.fi

merjatompuri.png
Salmi300.png
Saari300.png
Merja Tompuri

 

Toimintaterapeutti (lapset)
Lappeenranta

Ajanvaraus:
p. 040 7686 368
Nettiajanvaraus

Hanna Salmi

 

Toimintaterapeutti (Nuoret, aikuiset)
Helsinki

Ajanvaraus:
hanna.salmi@silmuke.fi

Silja Saari

 

Toimintaterapeutti
(nuoret, aikusiet, ikääntyneet)
Helsinki

Ajanvaraus
p. 040 048 3100
silja.saari@silmuke.fi

Tutustu tekijöihin

bottom of page