top of page

Organisaatiotietojen käsittely

Rekisterinpitäjä 

 

Silmuke Oy

Y-tunnus 2914663-6

p. 0505976804

Tullikatu 2

50100 Mikkeli 

Silmuke Oy:n tuottamat terveyspalvelut, joissa Silmuke Oy tai Silmuke Oy:n itsenäiset ammatinharjoittajat toimivat rekisterinpitäjänä.

Rekisterin vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava

 

Kaisu Jouha

p. 044-056 0082

kaisu.jouha@silmuke.fi

Tullikatu 2
50100 Mikkeli 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Organisaatio- ja sidosryhmärekisterissä ylläpidetään Silmuke Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten tulevien organisaatioasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja. Organisaatiot voivat olla esimerkiksi yrityksiä, yhteisöjä, kuntia, maakuntia tai sairaanhoitopiirejä. Organisaatiot voivat toimia Silmuke Oy:n asiakkaina tai alihankkijoina.

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta.

 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja seuranta.

 • Asiakas-/ yhteistyösuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Silmuke Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely.

 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
   

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavanlaisia tietoja:

 

 • Organisaation yhteyshenkilön/ yhteyshenkilöiden yhteystiedot (etu- ja sukunimi, titteli, asema, sähköposti, puhelinnumero).

 • Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja sekä yhteistyöhön liittyviä keskeisiä tietoja.

 • Markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja.

 • Asiakkuuteen tai alihankintaan liittyvät tiedot kuten tilatut palvelut ja tehdyt sopimukset.

 • Laskutustapatieto sekä muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

 • Kyselyiden vastaukset.

 • Muita yhteistyöhön ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta olennaisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä organisaatiolta tai yhteyshenkilöltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista, kaupallisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Organisaatio-, ja sidosryhmätietoja ei luovuteta Silmuke Oy:n tai Silmuke Oy:n lukuun toimivien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

Henkilötietojen sijainti ja siirrot 

Organisaatio- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella ja kaikkia henkilötietoja käsitellään Euroopan talousalueen sisällä.

 

Rekisteriä ylläpitää Finnish Net Solution Oy, Diarium: Diarium tuotteelle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta ja tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI160613-21.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Sähköiset tietokannat ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Potilastietoja ei talleteta työasemille. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

Yrityksemme seuraa tietosuojakäytäntöään säännöllisesti ja sijoittaa kaikki päivitykset tälle verkkosivulle. Tämä tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 20.10.2022. 

Rekisteröity oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Silmuke Oy:n rekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla varmennetulla tavalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Useammin käytetystä tarkastusoikeudesta laskutetaan sen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän velvollisuus on korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä.

Muut oikeudet ja yhteydenotot

Henkilö voi kieltää Silmuke Oy:n sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse osoitteeseen info@silmuke.fi tai toimimalla sähköisessä markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla.

Mikäli koet, että me emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, kaisu.jouha@silmuke.fi . Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Päivitetty viimeksi 20.10.2022.

bottom of page