Cart 0
 

PikkuSilmuke

 
close-up-of-happy-family-with-baby-at-home-PY4A72R.jpg
 

0-6 vuotiaat lapset ja heidän perheensä

+ Lastenpsykiatrin Vastaanotto

Lastenpsykiatrin vastaanotolla arvioidaan ja hoidetaan lapsen päivähoidossa, koulussa, vapaa-ajalla tai kaverisuhteissa ilmeneviä hankaluuksia. Vastaanotolla tehdään tarvittaessa lastenpsykiatrinen tutkimus, joka on lastenpsykiatriaan erikoistuneen lääkärin tutkimus, jossa arvioidaan lapsen psyykkisen kehityksen tasoa sekä oireiden syntyperää ja vaikeusastetta. Vastaanotolla kiinnitetään huomiota lapsen tapaan tulla vuorovaikutukseen, mielialaan, kokemukseen omasta itsestä sekä läheisistä ihmissuhteista, sekä leikkiin. Tavoitteena on arvioida minkälaista tukea lapsi tarvitsee ikätasoiseen kehitykseensä.

Tutkimus voidaan tehdä kun lapsen oireet huolestuttavat ympäristöä tai lasta itseään. Vastaanottokäynnit sisältävät yleensä 1-3 lapsen käyntiä yksin tai vanhemman kanssa sekä 1-2 vanhempien omaa tapaamista lapsen aikaisemman kehityksen kartoittamiseksi tutkimuksen tueksi. Lapsen omilla käynneillä pelataan, leikitään ja jutellaan. Tavoitteena on myös antaa lapselle kuulluksi tulemisen kokemus. Tarvittaessa vanhempien luvalla voidaan kerätä tietoa lapsen tilanteesta päiväkodista tai koulusta. Vastaanottojen lopuksi keskustellaan vanhempien kanssa sen tuloksista ja mahdollisista lisätutkimusten tarpeesta tai hoidosta tai kuntoutuksesta. Pikkulapsipsykiatrinen ja Raskaudenaikainen Hoito

Raskausaika ja pikkulapsivaihe ovat suuren muutoksen aikaa. Uusi elämä voi olla ilon aihe, mutta myös monen ristiriitaisen tunteen täyttämää; ahdistusta, itkuisuutta tai jaksamattomuutta. Keskusteluavun tavoitteena on jo varhain tuke äitiä ja isää sekä vahvistaa heidän suhdettaan vauvaan.

Keskustelut voivat olla 1-3 kertaa tai pidempikestoista psykoterapiaa. Tavoitteena on auttaa äitiä ja isää sopeutumaan vauvan syntymään, sekä käsittelemään sen mukanaan tuomia monenlaisia muistoja ja tunteita, jotta raskaus ja vauva-aika olisi kaikille perheenjäsenille nautittavampaa sekä mahdollistaisi sen tarjoaman psyykkisen kasvun mahdollisuuden.

+ Vanhemmuuden Tuki

Tukea vanhemmuuteen voidaan järjestää joko ainoana hoitona tai lapsen omiin käynteihin liittyen. Käynneillä, yleensä 3-15 käyntiä, pyritään löytämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja lisäämään myönteistä vuorovaikutusta.

Tukea tai terapiaa voidaan tarvita esim kriisitilanteissa tai lapsen haasteelliseen käyttäytymiseen liittyen. Tapaamisilla voidaan pohtia lapsen kehitystä, käyttäytymistä tai vuorovaikutussuhteita. Sekä tukitapaamisia että perheterapiaa toteutetaan perheenjäsenten erilaisin kokoonpanoin, välillä ilman lastakin. Perheterapiaa on mahdollista hakea KELA:n kuntoutuksena. Varhaisen Vuorovaikutuksen Psykoterapia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ja hoidollinen tuki on tarkoitettu niille raskaana oleville tai pienen vauvan tai taaperon perheille, jotka kokevat raskauden, tai vauvavaiheen jollaintavalla ongelmallisina.

Tapaamisia on psykoterapiassa viikoittain ja hoidollisessa kontaktissa esim joka toinen viikko. Tapaamisilla pyritään löytämään ymmärrystä esim vauvan itkuisuutteen, nukkumisen tai syömisen pulmiin tai äidin erilaisiin tuntemuksiin raskaus –tai vauva-aikana. Myös äidin tai isän ahdistuneisuus tai mielialan lasku voi olla syy hakeutua varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon. Äidin tai isän oma hoitokontakti ei ole este hoidolle. Joskus perhettä on kohdannut kriisi tai suru ennen nykyistä raskautta tai sen aikana. Yhdessä pyritään helpottamaan äidin ja vauvan oloa ja löytämään ymmärrystä erilaisille oloille.

Psykoterapian ja hoidollisen tuen arvio tehdään yleensä 1-3 käynnillä, ja tämän jälkeen yhdessä mietitään äidille ja vauvalle sopivaa hoitomuotoa. Varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa tapaamiset ovat 90 min. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa voi hakea KELA:n kuntoutuksena.

+ Lapsen Yksilöllinen Tuki

Lapsen omilla tapaamisilla keskitytään hoidollisessa kontaktissa lapsen omiin kokemuksiin, tunteisiin sekä vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Tämä tapahtuu leikkien, pelaten ja yhdessä kokemuksia jakaen. Tukitapaamiset voivat toteuta erilaisilla tiheyksillä ja ne sovitaan aina yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Yhden käynnin kesto on yleensä 45 min. Lapsen omiin käynteihin liittyy aina vanhempien käyntejä sovitusti.

+ Puheterapia

Puheterapia on lääkinnälllisen terapian kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta tai aikuista. Terapialla poistetaan, lievennetään tai ehkäistään kielen ja puheenhäiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja sekä ääntä.

Puheterapeutti on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain Valviran laillistama puheterapeutti. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista.

Silmuke Oy tuottaa tällä hetkellä vain puheterapeuttista kuntoutusta ja konsultaatiota, jonka maksajana voi olla sairaanhoitopiiri, Kela tai vakuutusyhtiö. Puheterapeuttiset arviot ja suositukset toteutetaan moniammatillisesti julkisessa sairaanhoidossa. Maksusitoumukset tulevat Silmukkeen puheterapiapalveluiden kuntoutusjonoon perus- ja erikoissairaanhoidon lähetekäytännön kautta.

+ Perheterapia

Perheterapia tai tukea vanhemmuuteen voidaan järjestää joko ainoana hoitona tai lapsen omiin käynteihin liittyen. Käynneillä, yleensä 3-15 käyntiä, pyritään löytämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja lisäämään myönteistä vuorovaikutusta.

Tukea tai terapiaa voidaan tarvita esim. kriisitilanteissa tai lapsen haasteelliseen käyttäytymiseen liittyen. Tapaamisilla voidaan pohtia lapsen kehitystä, käyttäytymistä tai vuorovaikutussuhteita. Sekä tukitapaamisia että perheterapiaa toteutetaan perheenjäsenten erilaisin kokoonpanoin, välillä ilman lastakin. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kela:n kuntoutuksena.