Cart 0
 

Nuoret

 
young-adult-friends-using-smartphones-in-the-FQLZ374.jpg
 

+ Nuorten Psykoterapia

Nuoruusikä on kaikilla nuorilla monenlaisten kehityshaasteiden kanssa kamppailemista. Toisinaan näihin tarvitaan lyhytaikaista apua ja toisinaan pidempikestoista psykoterapiaa. Psykoterapiassa tavoitteet määritellään aina nuoren kanssa yhdessä. Vanhemmat ovat osa hoitoa ja heillä on psykoterapian aikana oma työntekijä.

Psykoterapia on nuoren ja terapeutin välinen vuorovaikutukseen perustuva psyykkisten sairauksien hoitomuoto. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua myös ilman varsinaista mielenterveysongelmaa tilanteessa, jolloin haluaa kehittää itseään, tutustua itseensä tai vain puhua neutraalille luotettavalle asiantuntijalle. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden panostaa omaan hyvinvointiinsa ammattilaisen avulla. Psykoterapia on tehokkainta silloin, kun nuoren oma motivaatio luo edellytyksen eheytymiseen.

Yli 16-vuotiaiden nuoren on mahdollista hakea Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaa.

+ Psykiatrin Vastaanotto

Vastaanoton tarkoituksena on arvioida nuoren psyykkistä kehitystä, nuoren vointia sekä mahdollisia tukitoimia, oman psykoterapian tarvetta sekä koko perheen tuen tarvetta ja mahdollista lääkitystarvetta. Yhdessä pohditaan sekä kartoitetaan myös nuoren kaveripiiriin ja koulunkäyntiin tai opintoihin liittyviä haasteita sekä mahdollisia neuropsykiatrisia haasteita kuten keskittymisvaikeutta tai kaveriongelmia.

Tämä tapahtuu yleensä 1-3 käynnin aikana niin, että osa käynneistä on nuoren omia käyntejä. Käynneillä keskustellaan nuoren mieltä painavista asioista sekä hänen elämänpiiristään. Lopuksi pohditaan yhdessä nuoren ja perheen kanssa jatkohoitoa. Tarvittessa nuori ohjataan kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tai neuropsykologisiin palveluihin ja näitä varten kirjoitetaan tarvittavat lausunnot.

+ Tukikeskustelu

Tukikeskustelussa asiakas kohdataan vahvalla ammattitaidolla, kokonaisvaltaisesti ja läsnäolevasti. Tukikeskustelu sopii nuoresta seniori-ikäiselle asti. Tapaaminen tapahtuu yksilövastaanotolla. Tukikeskustelussa voidaan keskustella mistä tahansa elämänalueen asiasta. Tapaamisella määritellään käynnin tai käyntien tavoitteet.

Tukikeskustelu voi olla myös coaching eli valmennustyyppinen tapaaminen. Coachingissa ihmistä autetaan ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan sekä lisäämään kokonaisvaltaista kasvua, tasapainoa ja iloa. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. (Ei Kela-korvattavuutta).

Tukikeskustelusta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

  • Stressaava elämäntilanne
  • Mieliala- tai päihdeongelmia
  • Unettomuutta
  • Perheessä ongelmia / huolia
  • Parisuhdeongelmia
  • Elämänsuunta ja ilo kadoksissa
  • Elämän asiat tarvitsevat selkeyttä

+ Neuropsykiatrinen Tutkimus ja Kuntoutus

Neuropsykiatrinen tutkimus on moniammatillisen tiimin suorittama kokonaisvaltainen tutkimus, jolla pyritään selvittämään sekä diagnosoimaan esim. AHD/ADD sekä autisminkirjon erilaisia oireyhtymiä. Tutkimus koostuu laajasta haastattelusta, jolla haetaan tietoa tutkittavan käyttäytymisestä luonnollisesta ympäristöstä. Tietoa kerätään myös haastattelu lomakkeilla.

Lasten ja nuorten kohdalla vanhempien sekä päivähoidon ja koulun haastattelut ovat tärkeä osa tutkimusta. Aikuisten kohdalla tietoa kerätään olemassa olevista lähteistä. Tutkimukseen sisältyy usein myös neuropsykologin tutkimus, jolla saadaan lisätietoa esim. oppimiseen ja hahmottamiseen liittyvistä asioista. Tutkimukseen voi sisältyä tarvittaessa myös toimintaterapeutin tutkimus. Tutkimukseen liittyy aina myös psykiatrin käynnit ja diagnosoinnin suorittaa aina lääkäri.

+ Neuropsykiatrinen Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on esim. ADHD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä tai toiminnanohjaukseen liittyviä vaikeuksia. Valmennuksen tarkoituksena on parantaa arjen- ja elämänhallintaa, itsetunnon vahvistamista, opiskelun tai työn löytymistä sekä itsenäistymistä. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tapaamiset voidaan järjestää myös videovälitteisesti, jolloin asiakkaan asuinpaikka voi olla ympäri Suomea. Tavoitteet valmennukselle suunnitellaan yksilöllisesti.

+ Lasten ja Nuorten Neuropsykologinen Tutkimus

Lasten ja nuorten kohdalla neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita kehityksellisten oireyhtymien (ADHD, Autismispektrin häiriö) tai oppimisvaikeuksien kartoituksessa. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita myös keskushermostoa vaurioittaneiden tapahtumien tai keskushermostoa häiritsevien tilojen, kuten aivovamman tai epilepsian aiheuttamien oireiden kartoittamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on löytää lasta tai nuorta tukevia keinoja kotiin ja kouluun sekä suunnitella tarvittaessa sopivia kuntoutusmuotoja.

Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan lapsen tai nuoren kognitiivisia toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, päättelytoimintoja, hahmottamista ja toiminnanohjausta sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä. Tutkimus koostuu havainnoinnista ja pelin- ja leikinomaisista kynä-paperitehtävistä. Tutkimuskäyntejä on lapsella tai nuorella yhdestä viiteen. Tutkimuskäyntien määrä riippuen tutkimuksen laajuudesta. Tutkimukseen kuuluu vanhempien alkuhaastattelu, palautekeskustelu sekä kirjallinen palaute tutkimuksesta, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset.

+ Lasten ja Nuorten Neuropsykologinen Kuntoutus

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi hyötyä lapsi ja nuori, jos opiskelu- tai toimintakykyä vaikeuttaa esimerkiksi:

• lukihäiriö • hahmotushäiriö • tarkkaavaisuushäiriö (ADHD) • Autismispektrin häiriö • Tourette • monimuotoinen kehityksellinen häiriö • aivovamma

Lasten ja nuorten kuntoutuksessa tärkeässä roolissa on yhteistyö perheen sekä päiväkodin tai koulun kanssa. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan jokaisen kuntoutujan tarpeita. Lasten ja nuorten kanssa työskentely pitää sisällään erilaisia harjoituksia, joita toteutetaan pelin- ja leikinomaisesti. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakas kokonaisuutena, johon kuuluu niin kognitiivisten taitojen harjoittelun lisäksi myös kaverisuhteiden ja tunnetaitojen tarkastelua. Kuntoutuksen aikana voidaan tavata vanhempia ja muuta verkostoa konsultoinnin ja ohjauksen merkeissä.

Lasten ja nuorten kuntoutusta voi hakea Kelalta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan erikoislääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, neuropsykologin tutkimuslausunto sekä perheen laatima oma hakemus. Tarkemmat tiedot kuntoutuksen hakemiseen Kelasta löytyy alta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: https://www.kela.fi/terapiat Kuntoutusta voivat korvata maksusitoumuksella myös vakuutusyhtiöt sekä sairaanhoitopiirit.

+ Nuorten Puheterapia

Puheterapia on lääkinnälllisen terapian kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta tai aikuista. Terapialla poistetaan, lievennetään tai ehkäistään kielen ja puheenhäiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja sekä ääntä.

Puheterapeutti on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain Valviran laillistama puheterapeutti. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista.

Silmuke Oy tuottaa tällä hetkellä vain puheterapeuttista kuntoutusta ja konsultaatiota, jonka maksajana voi olla sairaanhoitopiiri, Kela tai vakuutusyhtiö. Puheterapeuttiset arviot ja suositukset toteutetaan moniammatillisesti julkisessa sairaanhoidossa. Maksusitoumukset tulevat Silmukkeen puheterapiapalveluiden kuntoutusjonoon perus- ja erikoissairaanhoidon lähetekäytännön kautta.