+Neuropsykiatrinen Tutkimus

Neuropsykiatrinen tutkimus on moniammatillisen tiimin suorittama kokonaisvaltainen tutkimus, jolla pyritään selvittämään sekä diagnosoimaan esim. ADHD/ADD sekä autisminkirjon erilaisia oireyhtymiä. Tutkimus koostuu laajasta haastattelusta, jolla haetaan tietoa tutkittavan käyttäytymisestä luonnollisesta ympäristöstä. Tietoa kerätään myös haastattelu lomakkeilla.

Lasten ja nuorten kohdalla vanhempien sekä päivähoidon ja koulun haastattelut ovat tärkeä osa tutkimusta. Aikuisten kohdalla tietoa kerätään olemassa olevista lähteistä. Tutkimukseen sisältyy usein myös neuropsykologin tutkimus, jolla saadaan lisätietoa esim. oppimiseen ja hahmottamiseen liittyvistä asioista. Tutkimukseen voi sisältyä tarvittaessa myös toimintaterapeutin tutkimus. Tutkimukseen liittyy aina myös psykiatrin käynnit ja diagnosoinnin suorittaa aina lääkäri.

Osa tutkimuksista voidaan tehdä myös etäyhteydellä. Myöskin lääkärin palvelut ovat etäyhteydellä käytössä. Tutkimus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.

+Autismin kirjon Tutkimus

Autismin kirjon häiriöissä tyypillistä on monimuotoinen ja omaleimainen, mutta yksilöllinen oirekuva. Autismikirjon häiriöiden esiintyvyys on noin 1-2 %. Lapsuusiän autismi tunnistetaan vakavissa muodoissa usein jo leikki-iässä. Aspergerin oireyhtymä on lievempi Autismin kirjoon kuuluva muoto ja tunnestetaan yleensä myöhemmin.

Autismikirjon oireyhtymän diagnosointi tapahtuu moniammatillisen tiimin suorittamana erilaisia seulontaan ja arviointiin liittyviä oirelistoja, strukturoituja haastatteluja sekä havaintomittareita apuna käyttäen (ADOS- ja ADI-R -arvioinnit).

Tärkeimpinä osa-alueina diagnoosia tehtäessä ovat kommunikointi, sosiaalinen vuorovaikutus ja kiinnostuksen kohteet. Diagnoosia tehtäessä huomioidaan henkilön koko kehityshistoria.