Cart 0
 

Kouluikäiset

 
 

+ Lastenpsykiatrin Vastaanotto

Lastenpsykiatrin vastaanotolla arvioidaan ja hoidetaan lapsen päivähoidossa, koulussa, vapaa-ajalla tai kaverisuhteissa ilmeneviä hankaluuksia. Vastaanotolla tehdään tarvittaessa lastenpsykiatrinen tutkimus, joka on lastenpsykiatriaan erikoistuneen lääkärin tutkimus, jossa arvioidaan lapsen psyykkisen kehityksen tasoa sekä oireiden syntyperää ja vaikeusastetta. Vastaanotolla kiinnitetään huomiota lapsen tapaan tulla vuorovaikutukseen, mielialaan, kokemukseen omasta itsestä sekä läheisistä ihmissuhteista, sekä leikkiin. Tavoitteena on arvioida minkälaista tukea lapsi tarvitsee ikätasoiseen kehitykseensä.

Tutkimus voidaan tehdä kun lapsen oireet huolestuttavat ympäristöä tai lasta itseään. Vastaanottokäynnit sisältävät yleensä 1-3 lapsen käyntiä yksin tai vanhemman kanssa sekä 1-2 vanhempien omaa tapaamista lapsen aikaisemman kehityksen kartoittamiseksi tutkimuksen tueksi. Lapsen omilla käynneillä pelataan, leikitään ja jutellaan. Tavoitteena on myös antaa lapselle kuulluksi tulemisen kokemus. Tarvittaessa vanhempien luvalla voidaan kerätä tietoa lapsen tilanteesta päiväkodista tai koulusta. Vastaanottojen lopuksi keskustellaan vanhempien kanssa sen tuloksista ja mahdollisista lisätutkimusten tarpeesta tai hoidosta tai kuntoutuksesta.

+ Neuropsykiatrinen Tutkimus

Neuropsykiatrinen tutkimus on moniammatillisen tiimin suorittama kokonaisvaltainen tutkimus, jolla pyritään selvittämään sekä diagnosoimaan esim. AHD/ADD sekä autisminkirjon erilaisia oireyhtymiä. Tutkimus koostuu laajasta haastattelusta, jolla haetaan tietoa tutkittavan käyttäytymisestä luonnollisesta ympäristöstä. Tietoa kerätään myös haastattelu lomakkeilla.

Lasten ja nuorten kohdalla vanhempien sekä päivähoidon ja koulun haastattelut ovat tärkeä osa tutkimusta. Aikuisten kohdalla tietoa kerätään olemassa olevista lähteistä. Tutkimukseen sisältyy usein myös neuropsykologin tutkimus, jolla saadaan lisätietoa esim. oppimiseen ja hahmottamiseen liittyvistä asioista. Tutkimukseen voi sisältyä tarvittaessa myös toimintaterapeutin tutkimus. Tutkimukseen liittyy aina myös psykiatrin käynnit ja diagnosoinnin suorittaa aina lääkäri.

+ Perheterapia

Perheterapia tai tukea vanhemmuuteen voidaan järjestää joko ainoana hoitona tai lapsen omiin käynteihin liittyen. Käynneillä, yleensä 3-15 käyntiä, pyritään löytämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja lisäämään myönteistä vuorovaikutusta.

Tukea tai terapiaa voidaan tarvita esim. kriisitilanteissa tai lapsen haasteelliseen käyttäytymiseen liittyen. Tapaamisilla voidaan pohtia lapsen kehitystä, käyttäytymistä tai vuorovaikutussuhteita. Sekä tukitapaamisia että perheterapiaa toteutetaan perheenjäsenten erilaisin kokoonpanoin, välillä ilman lastakin. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kela:n kuntoutuksena. Vanhemmuuden Tuki

Tukea vanhemmuuteen voidaan järjestää joko ainoana hoitona tai lapsen omiin käynteihin liittyen. Käynneillä, yleensä 3-15 käyntiä, pyritään löytämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja lisäämään myönteistä vuorovaikutusta.

Tukea tai terapiaa voidaan tarvita esim kriisitilanteissa tai lapsen haasteelliseen käyttäytymiseen liittyen. Tapaamisilla voidaan pohtia lapsen kehitystä, käyttäytymistä tai vuorovaikutussuhteita. Sekä tukitapaamisia että perheterapiaa toteutetaan perheenjäsenten erilaisin kokoonpanoin, välillä ilman lastakin. Perheterapiaa on mahdollista hakea KELA:n kuntoutuksena.

+ Lapsen Yksilöllinen Tuki

Lapsen omilla tapaamisilla keskitytään hoidollisessa kontaktissa lapsen omiin kokemuksiin, tunteisiin sekä vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Tämä tapahtuu leikkien, pelaten ja yhdessä kokemuksia jakaen. Tukitapaamiset voivat toteuta erilaisilla tiheyksillä ja ne sovitaan aina yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Yhden käynnin kesto on yleensä 45 min. Lapsen omiin käynteihin liittyy aina vanhempien käyntejä sovitusti.

+ Kouluikäisten Psykoterapia

Psykiatrin vastaanotolla on saatettu todeta, että lapsi hyötyisi omasta psykoterapiasta. Tämä tarkoittaa noin 1-2 kertaa viikossa tapahtuvia tapaamisia terapeutin ja lapsen välillä. Terapian tarkoituksena on saattaa lapsen psyykkinen kehitys takaisin oikeille raiteilleen ja mahdollistaa lapsen oman kehityspotentiaalin käyttöönotto. Joskus terapiaan tulessa lapsella on oire tai häiriö, johon toivotaan ajankohtaisesti apua.

Lapsen psykoterapia, kuten psykoterapiat yleensäkin ovat kestoltaan 1-3 vuotta. Lapsen terapiaan liittyy aina vanhempien omia käyntejä, jotta vanhemmat voivat riittävällä tavalla tukea lapsen terapiaa. Lapsen terapiaa on mahdollista hakea taloudellista tukea Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai vakuutusyhtiön kautta tai maksusitoumuksella omasta sairaanhoitopiiristä.

+ Lasten ja Nuorten Neuropsykologinen Tutkimus

Lasten ja nuorten kohdalla neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita kehityksellisten oireyhtymien (ADHD, Autismispektrin häiriö) tai oppimisvaikeuksien kartoituksessa. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita myös keskushermostoa vaurioittaneiden tapahtumien tai keskushermostoa häiritsevien tilojen, kuten aivovamman tai epilepsian aiheuttamien oireiden kartoittamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on löytää lasta tai nuorta tukevia keinoja kotiin ja kouluun sekä suunnitella tarvittaessa sopivia kuntoutusmuotoja.

Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan lapsen tai nuoren kognitiivisia toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, päättelytoimintoja, hahmottamista ja toiminnanohjausta sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä. Tutkimus koostuu havainnoinnista ja pelin- ja leikinomaisista kynä-paperitehtävistä. Tutkimuskäyntejä on lapsella tai nuorella yhdestä viiteen. Tutkimuskäyntien määrä riippuen tutkimuksen laajuudesta. Tutkimukseen kuuluu vanhempien alkuhaastattelu, palautekeskustelu sekä kirjallinen palaute tutkimuksesta, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset.

+ Lasten ja Nuorten Neuropsykologinen Kuntoutus

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi hyötyä lapsi ja nuori, jos opiskelu- tai toimintakykyä vaikeuttaa esimerkiksi:

• lukihäiriö • hahmotushäiriö • tarkkaavaisuushäiriö (ADHD) • Autismispektrin häiriö • Tourette • monimuotoinen kehityksellinen häiriö • aivovamma

Lasten ja nuorten kuntoutuksessa tärkeässä roolissa on yhteistyö perheen sekä päiväkodin tai koulun kanssa. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan jokaisen kuntoutujan tarpeita. Lasten ja nuorten kanssa työskentely pitää sisällään erilaisia harjoituksia, joita toteutetaan pelin- ja leikinomaisesti. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakas kokonaisuutena, johon kuuluu niin kognitiivisten taitojen harjoittelun lisäksi myös kaverisuhteiden ja tunnetaitojen tarkastelua. Kuntoutuksen aikana voidaan tavata vanhempia ja muuta verkostoa konsultoinnin ja ohjauksen merkeissä.

Lasten ja nuorten kuntoutusta voi hakea Kelalta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan erikoislääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, neuropsykologin tutkimuslausunto sekä perheen laatima oma hakemus. Tarkemmat tiedot kuntoutuksen hakemiseen Kelasta löytyy alta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: https://www.kela.fi/terapiat Kuntoutusta voivat korvata maksusitoumuksella myös vakuutusyhtiöt sekä sairaanhoitopiirit.

+ Lasten ja Nuorten Puheterapia

Puheterapia on lääkinnälllisen terapian kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta tai aikuista. Terapialla poistetaan, lievennetään tai ehkäistään kielen ja puheenhäiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja sekä ääntä.

Puheterapeutti on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain Valviran laillistama puheterapeutti. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista.

Silmuke Oy tuottaa tällä hetkellä vain puheterapeuttista kuntoutusta ja konsultaatiota, jonka maksajana voi olla sairaanhoitopiiri, Kela tai vakuutusyhtiö. Puheterapeuttiset arviot ja suositukset toteutetaan moniammatillisesti julkisessa sairaanhoidossa. Maksusitoumukset tulevat Silmukkeen puheterapiapalveluiden kuntoutusjonoon perus- ja erikoissairaanhoidon lähetekäytännön kautta.