Cart 0
 

Aikuiset

 
 

+ Psykoterapia

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutukseen perustuva psyykkisten sairauksien hoitomuoto. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua myös ilman varsinaista mielenterveysongelmaa tilanteessa, jolloin haluaa kehittää itseään, tutustua itseensä tai vain puhumassa neutraalille luotettavalle asiantuntijalle.

Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden panostaa omaan hyvinvointiinsa ammattilaisen avulla. Psykoterapia on tehokkainta silloin, kun asiakkaan oma motivaatio luo edellytyksen eheytymiseen. Psykoterapia voi olla luonteeltaa lyhytkestoista, jolloin usein puhutaan lyhytterapiasta, tällöin käyntejä on 10-20 ja pitkäkestoista 1-3 vuotta.

16-65 vuotiaat voivat hakea Kelan tukemaan pitkäkestoista kuntoutuspsykoterapiaa, jossa Kela korvaa osan terapiakustannuksista. Kelan korvaus on tällä hetkellä 57,60€ . Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on kestoltaan 1-3 vuotta asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet terapialle määritellään aina yksilöllisesti ja näitä seurataan terapian aikana.

+ Aikuispsykiatrin Vastaanotto

Vastaanoton tarkoituksena on arvioida asiakkaan psyykkistä vointia sekä oman psykoterapian tarvetta sekä mahdollista lääkitystarvetta. Yhdessä pohditaan sekä kartoitetaan myös asiakkaan työhön tai opintoihin liittyviä haasteita sekä mahdollisia neuropsykiatrisia haasteita kuten keskittymisvaikeutta.

Tämä tapahtuu yleensä 1-3 käynnin aikana. Käynneillä keskustellaan asiakkaan mieltä painavista asioista sekä hänen elämänpiiristään. Lopuksi pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa jatkohoitoa. Tarvittessa asiakas ohjataan kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tai neuropsykologisiin palveluihin ja näitä varten kirjoitetaan tarvittavat lausunnot

+ Tukikeskustelu

Tukikeskustelussa asiakas kohdataan vahvalla ammattitaidolla, kokonaisvaltaisesti ja läsnäolevasti. Tukikeskustelu sopii nuoresta seniori-ikäiselle asti. Tapaaminen tapahtuu yksilövastaanotolla. Tukikeskustelussa voidaan keskustella mistä tahansa elämänalueen asiasta. Tapaamisella määritellään käynnin tai käyntien tavoitteet.

Tukikeskustelu voi olla myös coaching eli valmennustyyppinen tapaaminen. Coachingissa ihmistä autetaan ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan sekä lisäämään kokonaisvaltaista kasvua, tasapainoa ja iloa. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. (Ei Kela-korvattavuutta).

Tukikeskustelusta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

 • Stressaava elämäntilanne
 • Mieliala- tai päihdeongelmia
 • Unettomuutta
 • Perheessä ongelmia / huolia
 • Parisuhdeongelmia
 • Elämänsuunta ja ilo kadoksissa
 • Elämän asiat tarvitsevat selkeyttä

+ Neuropsykiatrinen Tutkimus

Neuropsykiatrinen tutkimus on moniammatillisen tiimin suorittama kokonaisvaltainen tutkimus, jolla pyritään selvittämään sekä diagnosoimaan esim. AHD/ADD sekä autisminkirjon erilaisia oireyhtymiä. Tutkimus koostuu laajasta haastattelusta, jolla haetaan tietoa tutkittavan käyttäytymisestä luonnollisesta ympäristöstä. Tietoa kerätään myös haastattelu lomakkeilla.

Lasten ja nuorten kohdalla vanhempien sekä päivähoidon ja koulun haastattelut ovat tärkeä osa tutkimusta. Aikuisten kohdalla tietoa kerätään olemassa olevista lähteistä. Tutkimukseen sisältyy usein myös neuropsykologin tutkimus, jolla saadaan lisätietoa esim. oppimiseen ja hahmottamiseen liittyvistä asioista. Tutkimukseen voi sisältyä tarvittaessa myös toimintaterapeutin tutkimus. Tutkimukseen liittyy aina myös psykiatrin käynnit ja diagnosoinnin suorittaa aina lääkäri.

+ Neuropsykiatrinen Valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on esim. ADHD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä tai toiminnanohjaukseen liittyviä vaikeuksia. Valmennuksen tarkoituksena on parantaa arjen- ja elämänhallintaa, itsetunnon vahvistamista, opiskelun tai työn löytymistä sekä itsenäistymistä. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tapaamiset voidaan järjestää myös videovälitteisesti, jolloin asiakkaan asuinpaikka voi olla ympäri Suomea. Tavoitteet valmennukselle suunnitellaan yksilöllisesti.

+ Neuropsykologinen Tutkimus

Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan laaja-alaisesti asiakkaan kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta, päättelytoimintoja, hahmottamista ja toiminnanohjausta sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita keskushermostoa vaurioittaneiden tapahtumien, kuten aivoinfarktin, aivovamman tai aivoverenvuodon jälkitilan vaikeusasteen kartoittamiseksi.

Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita myös kehityksellisten oireyhtymien (ADHD, Autismispektrin häiriö) tai oppimisvaikeuksien kartoituksessa. Myös psykiatrisissa sairauksissa kuten skitsofreniassa tai masennuksessa, voi ilmetä kognitiivisten toimintojen vaikeuksia. Neuropsykologinen tutkimus voi myös olla osana aikuisen työ-, opiskelu- ja ajokykyisyyden selvittelyä. Neuropsykologista tutkimusta voidaan käyttää myös työvälineenä kuntoutussuunnitelman laatimisessa, jolloin tarkastelun kohteena on sopivan kuntoutusmuodon löytäminen.

Tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaan tilannetta haastattelulla, havainnoinnilla sekä psykologisilla ja neuropsykologisilla arviointimenetelmillä. Tutkimuksen aikana keskustellaan ja tehdään kynä-paperitehtäviä. Tutkimuksessa olennaista on lisätä asiakkaan tietoisuutta omista oireistaan ja näin tukea arjen toimintakykyä. Tutkimukseen kuuluu palautekeskustelu sekä kirjallinen palaute tutkimuksesta, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset.

+ Neuropsykologinen Kuntoutus

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi olla hyötyä, jos henkilöllä on ollut esimerkiksi

 • aivoinfarkti
 • aivoverenvuoto
 • aivovamma
 • muita keskushermostoa vaurioittavia sairauksia.

Ja jonka seurauksena hänelle on jäänyt kognitiiviseen toimintakykyyn vajavuutta, esimerkiksi muistin, tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen alueella.

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta on hyötyä myös, jos työ-, opiskelu- tai toimintakykyä rajoittaa esimerkiksi

 • lukihäiriö
 • hahmotushäiriö
 • tarkkaavaisuushäiriö (ADHD)
 • Autismispektrin häiriö
 • Tourette
 • monimuotoinen kehityksellinen häiriö

Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti polikliinisesti ja tapaamisia on kuntoutujan kanssa kerran viikossa. Tapaamisten välillä voi kuntoutuja tarpeen vaatiessa tehdä myös yhdessä sovittuja väliharjoituksia. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan jokaisen kuntoutujan tarpeita. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakas kokonaisuutena, johon kuuluu niin kognitiivisten rajoitteiden kuin tunteiden ja sosiaalisen verkoston tarkastelu. Kuntoutuksen aikana tavataan myös tarvittaessa kuntoutujan perhettä tai muita läheisiä.

Kuinka haet kuntoutusta? Neuropsykologista kuntoutusta voi hakea Kelan kautta joko harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kelalta kuntoutusta haettaessa tarvitaan erikoislääkärin laatima kuntoutussuunnitelma tai B-lausunto, neuropsykologin tutkimuslausunto sekä oma hakemus. Tarkemmat tiedot kuntoutuksen hakemiseen Kelasta löytyy alta.

Harkinnanvarainen kuntoutus: https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus


Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: https://www.kela.fi/terapiat 


Kuntoutusta voivat korvata maksusitoumuksella myös vakuutusyhtiöt sekä sairaanhoitopiirit.

+ Puheterapia

Puheterapia on lääkinnälllisen terapian kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta tai aikuista. Terapialla poistetaan, lievennetään tai ehkäistään kielen ja puheenhäiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja sekä ääntä.

Puheterapeutti on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain Valviran laillistama puheterapeutti. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista.

Silmuke Oy tuottaa tällä hetkellä vain puheterapeuttista kuntoutusta ja konsultaatiota, jonka maksajana voi olla sairaanhoitopiiri, Kela tai vakuutusyhtiö. Puheterapeuttiset arviot ja suositukset toteutetaan moniammatillisesti julkisessa sairaanhoidossa. Maksusitoumukset tulevat Silmukkeen puheterapiapalveluiden kuntoutusjonoon perus- ja erikoissairaanhoidon lähetekäytännön kautta.

+ Perhekonsultaatio

Perhekonsultaatio on perheneuvontaa ja perheohjausta, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä. Perhekonsultaatioon voi tulla yksin tai erilaisilla kokoonpanoilla (perhe, verkosto). Perhetapaamiset suunnitellaan etukäteen. Ennen tapaamista asiakkaan kanssa määritellään ketkä tapaamiseen osallistuvat ja mitä tapaamisella halutaan saavuttaa.

Perhetapaamisessa on tärkeää, että jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. Tapaaminen tapahtuu vastaanotolla tai tarpeen mukaan kotikäynnillä. (Ei Kela-korvattavuutta).

Perhekonsultaatiosta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

 • Perheessä on perheensisäisiä vuorovaikutusongelmia ja riitoja
 • Perhe tarvitsee ulkopuolista apua riitojen käsittelyyn
 • Perhe haluaa apua perheen sääntöjen luomiseen
 • Lapsi tai nuori ovat ottaneet valta-aseman perheessä
 • Nuorella on päihteiden käyttöä tai koulun käynnissä on pulmaa
 • Vanhemmat tarvitsevat kasvatusapua haastaviin tilanteisiin
 • Vanhemmilla on eriävät kasvatusperiaatteet
 • Vanhempien voimavarat ovat vähissä
 • Lapsi/nuori oireilee käytöksellään

+ Perhe- ja Pariterapia

Pariterapia Voimavarakeskeinen pariterapia on pariskunnille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä pariterapiassa keskitytään parin väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen. Terapiassa pyritään keskittymään parin vahvuuksiin ja voimavaroihin. Keskiössä on parisuhteen haasteiden hoito, keskinäisen ymmärryksen lisääminen sekä myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen ja voimavarojen vahvistaminen.

Perheterapia Voimavarakeskeinen perheterapia on perheille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä perheterapiassa keskitytään perheenjäsenten väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen, jota psykoterapeutin avulla pyritään myönteisesti edistämään. Terapiassa pyritään keskittymään perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Terapiatapaamisten kokoonpano saattaa perheterapiassa vaihdella. Terapiaistunnon kesto on tavallisesti 90 minuuttia. Terapian kesto ja tiheys määritellään perhekohtaisesti.

+ Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuden ja seksielämän erilaisia häiriöitä tai ongelmatilanteita. Terapia on seksuaaliongelmien kohtaamista ja hoitamista keskustelun avulla, yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. Terapiassa pyritään auttamaan esimerkiksi seksuaalisissa itsetuntokysymyksissä, seksuaali-identiteettikysymyksissä, seksiin liittyvien pelkojen ja traumaattisten seksuaaliongelmien selvittämisessä (seksuaalinen väkivalta, traumat, hyväksikäyttö) ja pakonomaisessa seksuaalikäyttäytymisen hoidossa (addiktiot).

Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan voimavaroja, luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta tulemaan tasapainoiseksi ja eheäksi.

Seksuaaliterapiassa voidaan myös käsitellä parisuhteen haasteita pariterapian muodossa. Terapiassa usein käsitellään vuorovaikutus- ja toimintamalleja, jotka ovat haitallisia parisuhteen hyvinvoinnille. Myös tunnetaitoja ja kuuntelua terapiassa harjoitellaan. Terapiassa ei etsitä syyllistä ongelmiin, ainoastaan ratkaisuja.

Seksuaaliterapiassa voi käydä yksittäisiä kertoja, mutta yleensä terapiajaksot ovat kestoltaan 5 kerrasta jopa useisiin kuukausiin.