top of page

ADHD:n oireet ja diagnosointi

Mikä on ADHD?

ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, on kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä. ADHD ilmenee keskittymisen ja tarkkaavuuden ylläpidon vaikeutena sekä motorisena levottomuutena. ADHD:n yleisyys on noin 4% väestöstä. ADHD voi vaikeuttaa opiskelua, työskentelyä ja arjen askareista selviämistä. ADHD ei kuitenkaan ole este akateemiselle tai ammatilliselle pärjäämiselle. ADHD:ssa on myös positiivisia puolia, kuten kyky keskittyä itseään kiinnostaviin asioihin sekä kyky innostua ja toimia luovasti.  

ADHD:n diagnosointi 

ADHD:n diagnosointi tapahtuu moniammatillisen tiimin toteuttamana. Tutkimuksen alkuun pääset ottamalla yhteyttä Silmukkeen palvelukoordinaattoriin, joka ohjaa sinut eteenpäin oikealle ammattilaiselle.

ADHD:n diagnosoinnissa tärkeää on kattava kartoitus lapsuuden ja nuoruuden ADHD-oireista. ADHD:n diagnosointi edellyttää oireiden ilmenemistä alakouluikäisenä sekä niiden on ilmennyttävä lapsen kahdessa luonnollisessa ympäristössä. ADHD:n diagnosointipolku muodostuu erilaisista kyselylomakkeista, haastattelusta, psykologisesta tai neuropsykologisesta tutkimuksesta sekä psykiatrin tekemästä tutkimuksesta. Aikaa koko prosessiin menee Silmukkeella noin 1-2 kk. 

Tutkimuksen varaamiseksi ota yhteyttä palvelukoordinaattoriimme 0505976804 tai info@silmuke.fi.

Neurotutkimus1200.jpg

ADHD oireet

  • Keskittymisen vaikeus 

  • Motorinen tai sisäinen levottomuus 

  • Impulsiivisuus 

  • Toiminnanohjauksen vaikeudet (vaikeus aloittaa ja saattaa tehtävät loppuun) 

  • Ajan hallinnan haasteet 

ADHD aikuisella

Aikuistuessa ADHD:n motorinen levottomuus vähenee ja kääntyy sisäiseksi levottomuudeksi. Sisäinen levottomuus näkyy erityisesti iltaisin ajatusten pysäyttämisen vaikeutena, mikä vaikeuttaa myös nukahtamista. Aikuisella voi olla vaikeuksia pysyä aikatauluissa ja toimia suunnitelmien mukaisesti. Useimmiten tehtävät suoritetaan viimetipassa ja moni ADHD-aikuinen kuvaakin toimivansa parhaiten paineen alaisena. ADHD-aikuisella on usein monta asiaa tai projektia samanaikaisesti käynnissä, mutta useimmiten niiden loppuun saattaminen on vaikeaa. Epämieluisten tehtävien aloittaminen on usein todella työlästä ja tästä syystä osa asioista jää hoitamatta.  

ADHD lapsella

ADHD ilmenee lapsella usein vaikeutena keskittyä tylsään tehtävään, kuten läksyihin. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea pystyäkseen suuntaamaan huomionsa tylsempiin tehtäviin. ADHD-lapselle on tyypillistä leikkien kesken jääminen ja nopeasti leikistä toiseen vaihtaminen. ADHD-lapsi viihtyy useimmiten liikunnallisten leikkien parissa, joissa hän pääsee purkamaan motorista levottomuuttaan. ADHD-lasten usein kuvataan olevan jatkuvasti käynnissä kuin kone.

Ihmetystä aiheuttaa ADHD-lapsen kyky keskittyä pitkäksikin aikaa häntä kiinnostavaan asiaan, kuten pelaamiseen tai piirtämiseen ja tästä syystä ADHD:n tunnistaminen voi vaikeutua.  Tätä kutsutaan ylikeskittymiseksi. ADHD-lapselle tuottaa usein vaikeuksia tuottaa siirtymätilanteet sekä oman toiminnan ohjaaminen. ADHD lapset saavat osakseen enemmän negatiivista huomiota kuin neurotyypilliset lapset.  

ADHD, ADD ja HD 

ADHD:lla tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä. ADHD on myös niin sanottu kattokäsite, jonka alle kuuluu myös ADD, eli tarkkaamattomuuspainotteinen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. ADD:n erityispiirteenä on tarkkaavuuden vaikeudet, mutta ei niinkään motorinen levottomuus. ADD henkilöä kuvataan usein päiväunelmoijaksi, joka vaipuu herkästi omiin ajatuksiin. HD on ADHD:n muoto, jossa enemmän painottuu motorinen levottomuus, kuin keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeudet.

bottom of page